.

        ul. Daszyńskiego 4, 20-250 Lublin             (81) 444 29 00 Kom: 696 426 948             opiekun.lublin@op.pl

 

 

Witamy na naszej stronie !!!

Zapraszamy do systematycznego odwiedzania oraz śledzenia aktualności

 

28 marca 2007r. Stowarzyszenie „OPIEKUN” podpisało umowę na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób innych niż z zaburzeniami psychicznymi, w Obszarze Filii Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lubliniew okresie 01.04.2007 – 31.12.2010

 

15 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie„OPIEKUN” podpisało umowę na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób innych niż z zaburzeniami psychicznymi, w Obszarze Filii Nr 1i 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lubliniew okresie 01.01.2011 – 31.12.2013

 

W ramach realizacji w/w zadań z zakresu pomocy społecznej Stowarzyszenie „OPIEKUN” zatrudnia opiekunki i opiekunów, rehabilitantki i rehabilitantów, pielęgniarki i pielęgniarzy, w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin wymagających pomocy w miejscu zamieszkania.

Kompleksowa, profesjonalna opieka i pielęgnacja z uwzględnieniem różnych form rehabilitacji, usprawniania i aktywizacji, pozwalają Podopiecznym pozostać jak najdłużej w miejscu swojego zamieszkania, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa oraz przyczyniając się do poprawy jakości ich życia.

 

Szczegółowy zakres usług świadczonych na rzecz danej osoby,zgodny ze stanem psychofizycznym, warunkami materialnymi i lokalowymi oraz innymi potrzebami adresata pomocy, określa decyzja wydana indywidualnie dla Podopiecznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE obejmują m. in.:

 

Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w tym:utrzymanie czystości
w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy;zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego – pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenie towarów; przyrządzanie posiłków lub dostarczanie jednego gorącego posiłku z baru;załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczanie się z wydatkowanych środków;organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem;

Zapewnienie podstawowej opieki higieniczno – medycznej, w tym:mycie, czesaniei  ubieranie z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny w załatwianiu potrzeb fizjologicznych;pomoc przy  kąpieli;zamawianie wizyt lekarskich, kontakt
z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia Podopiecznego;pielęgnacja zalecona przezlekarza; realizowanie recept; w uzasadnionych przypadkach towarzyszenie Podopiecznemu w drodze do i ze szpitala oraz wizyty w szpitalu w razie konieczności hospitalizacji

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) obejmują m.in.:

 

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji

Pielęgnacja – jako wspieranie leczenia procesu, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich  stosowania; w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych
i materiałów medycznych

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii

 

Pierwszym krokiemw celu uzyskania świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub/i specjalistycznych usług opiekuńczych  i korzystania z pomocy opiekuna/ opiekunki lub/i rehabilitanta/rehabilitantki jest udanie się do Sekcji Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zgodnie z miejscem zamieszkania. Tam podejmowane są odpowiednie kroki mające na celu weryfikację potrzeb oraz ocenę zasadności przyznania świadczenia.


Szczegóły na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w zakładce: gdzie się udać?
http://www.mopr.lublin.pl/?id=ulice/gdzie

 

 

 

 

Strona główna | Działalność |Statut | Sprawozdania | Członkostwo | Wolontariat | Praca | 1% podatku | Kontakt

 

Lubelskie Stowarzyszenie "OPIEKUN" ul. Daszyńskiego 4, 20- 250 Lublin tel. (81) 444 29 00 kom. 696 426 948